Výzva pre rómske žiačky - štúdium na strednej pedagogickej škole

Výzva pre rómske žiačky - štúdium na strednej pedagogickej škole


Nadácia Rómsky vzdelávací fond - organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap (ďalej “REF”) vyhlasuje nové kolo štipendijného programu zameraného na podporu rómskych študentiek stredných pedagogických škôl na Slovensku.


Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet rómskych učiteliek v materských školách na Slovensku. Program predpokladá, že  zvýšený počet rómskych učiteliek v škôlkach bude mať vplyv na  zvýšený počet rómskych detí v škôlkach, čo sa odrazí na ich lepšej príprave na vstup do základnej školy.
Projektové aktivity sú zamerané na motiváciu rómskych žiačok 9. ročníkov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia k štúdium na stredných pedagogických školách v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Projekt podporí rómske dievčatá prioritne z Prešovského, Košického, Banskobystrického a Nitrianskeho kraja, ktorým poskytne: pomoc pri príprave na štúdium na na strednej škole e, mentoring počas štúdia na strednej škole, pokrytie nákladov nevyhnutných na štúdium na strednej škole (cestovné, stravné, ubytovacie náklady, školné), finančnú podporu/štipendium v 3. a 4. ročníku, pomoc pri sprostredkovaní povinnej praxe, pomoc pri hľadaní zamestnania v regiónoch s vysokou koncentráciou Rómov, asistenciu pri prijímacích pohovoroch na vysoké školy a štipendium počas bakalárskeho štúdia v odbore Predškolská a elementárna pedagogika resp. Predprimárne vzdelávanie. 

Prihlasovací proces má dve fázy:

Fáza 1:
Je potrebné, aby študentky, ktoré sú prijaté na odbor Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo poslali svoje prihlášky do 22. mája 2017 spolu s potvrdením o prijatí na strednú školu. Následne im bude pridelený mentor, ktorý s nimi bude pracovať až do nástupu na strednú školu.

Fáza 2:
Do 15. septembra 2017 pošle študentka povinné prílohy prihlášky (potvrdenie o príjmoch rodiny, vysvedčenia za 5. – 9. ročník ZŠ) vrátane potvrdenia o návšteve školy vystavného strednou pedagogickou školou, ktorú študentka navštevuje.


V prípade, že máte záujem sa do programu zapojiť,  prosím, vyžiadané doklady pošlite na doleuvedenú adresu.

Termín uzávierky na predkladanie žiadostí: 15. 9. 2017

Adresa na zasielanie prihlášok:

Nadácia Rómsky vzdelávací fond - org. zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund - Roma Oktatási Alap
Levočská 4
Prešov 080 01 Slovakia

Kontaktná osoba:

Mgr. Viktor Teru
Tel. kontakt: 051/775 4114, Mobil: 0944 251 841,  E-mail: vteru@romaeducationfund.org